Algemene voorwaarden

YoWe

Yoni van Westrop

www.yowe.nl

info@yowe.nl

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer: 70393893

IBAN: NL19 RABO 0111 7910 49

 

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van YoWe en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen YoWe en de klant.
 2. Door een product te bestellen bij YoWe gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 3. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website www.yowe.nl en deze zal op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk digitaal ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

 

Defenties

Onder klant wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

 

HET AANBOD

 1. Het aanbod van YoWe bevat een zo volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als YoWe gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden YoWe niet. Elk product door YoWe gemaakt is van goede kwaliteitsleer.Ÿ
 2. Omdat elke huid natuurlijk gekleurd is, kan het zijn dat een item soms een kleine oneffenheid heeft. Elke huid is zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd voor productie.
 3. Omdat leer een natuurproduct is kan de kleur en textuur verschillen. Hierdoor kan YoWe niet garanderen dat de weergegeven kleuren en materialen exact overeenkomen.
 4. Producten gemaakt in opdracht van de klant dienen, na goedkeuring van de offerte, 50% aanbetaald te worden.

DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarde.
 2. YoWe kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien YoWe op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is YoWe gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 3. Kosten zijn voor de opdrachtgever als deze het product aanvraagt.

 

HERROEPINGSRECHT

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. YoWe mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens YoWe.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 4. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als YoWe hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 5. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Deze mogelijkheid geldt niet voor producten die gemaakt zijn op aanvraag van de opdrachtgever.
 6. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is de klant verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan YoWe. Tijdens dit termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Ook dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan YoWe retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 8. De kosten voor terugzending komen voor rekening van de klant. Indien de klant het product betaald heeft, zal YoWe dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst, terug betalen.
 9. Afgeprijsde producten en maatproducten (naar wens aangepaste of op bestelling gemaakte producten), kunnen niet geretourneerd worden.

DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan YoWe producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Tenzij anders vermeld.
 4. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht worden aan de klant extra in rekening gebracht.

 

CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. YoWe staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door YoWe, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens YoWe kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Eventuele gebreken, verkeerd geleverde producten of klachten dienen binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan YoWe te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden binnen 7 dagen na de levering en in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.

De garantie geldt niet indien:

 1. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van YoWe en/of op de verpakking behandeld zijn.
 3. Leer is een natuurproduct waarbij zichtbare nerven, poriën en kleurverschillen in kunnen voorkomen. Dit zijn geen materiaalfouten en geven geen aanleiding voor korting of geld teruggave.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door YoWe, zal YoWe in overleg de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

LEVERING EN UITVOERING

 1. YoWe zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan YoWe kenbaar heeft gemaakt.
 3. Als het verzendadres door de klant onjuist is aangeleverd, is dit de fout van de klant en kan YoWe hier niets aan doen. De eventuele kosten zijn voor de klant.
 4. Met inachtneming van wat in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal YoWe geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal YoWe het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal YoWe zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van YoWe.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij YoWe, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

BETALING

 1. Voor zover niet later of anders is bepaald in de overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf aan de levering te voldaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan YoWe te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft YoWe behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

KLACHTENREGELING

 1. YoWe beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de YoWe.
 3. Bij YoWe ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door YoWe binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient YoWe in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 5. Op overeenkomsten tussen YoWe en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

 

© COPYRIGHT

Alle foto’s, teksten, video’s en andere afbeeldingen van YoWe bevatten copyright. Zonder schriftelijke toestemming van YoWe mogen foto’s, video’s, teksten en andere afbeeldingen niet gepubliceerd/gedupliceerd en verdeeld worden.